Regulamin

REGULAMIN
SERWISU INTERNETOWEGO USWIADOMIENI.PL DLA UŻYTKOWNIKA

ROZDZIAŁ I
DEFINICJE

1. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

2. Właściciel – właścicielem serwisu internetowego uswiadomieni.pl jest firma „FOOD KOMPLEX” Alicja Żółtowska z siedzibą: 06-500 Mława, ul. Srebrna 35.

3. Serwis – serwis internetowy uswiadomieni.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania z Serwisu.

2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Serwis jest przeznaczony dla osób zainteresowanych tematyką świadomego odżywiania.

4. Serwis ma charakter informacyjny oraz przedstawia w sposób poglądowy i niewyczerpujący zagadnienia nt. żywności.

5. Treści prezentowane w Serwisie nie mogą być traktowane jako źródła prawa.

6. Każdy Użytkownik, który korzysta z Serwisu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

7. Za prowadzenie Serwisu odpowiada Właściciel.

ROZDZIAŁ II
ZAMIESZCZANIE MATERIAŁÓW W SERWISIE

1. W Serwisie zamieszczane są informacje o produktach spożywczych przekazywane bezpośrednio przez Producentów (Baza Produktów) oraz artykuły o tematyce żywieniowej (strefa wiedzy).

2. Serwis może publikować banery i linki do innych stron
i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (firm współpracujących). Korzystając z baneru lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

3. Właściciel nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów, nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących Serwisem oraz nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów.

ROZDZIAŁ III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Podrozdział I
Odpowiedzialność Właściciela

1. Właściciel dołoży starań, aby prezentowane informacje i dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu ponosi wyłącznie Użytkownik.

3. Właściciel nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z Serwisem za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.

4. Właściciel nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia Użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego Serwisu, korzystania z niego lub przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn jakichkolwiek materiałów.

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza jego kontrolą.

6. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

7. Właściciel nie gwarantuje bezawaryjnego oraz ciągłego dostępu Użytkowników do Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z przerwy w działaniu Serwisu.

8. Właściciel zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu Serwisu na rzecz wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników i bez określania długości takich przerw.

9. Właściciel ma prawo bez powiadomienia Użytkowników do wprowadzania w każdym czasie zmian w zawartości Serwisu, dokonywania w nim modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania poszczególnych jego elementów.

10. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Właściciela wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, podejmie on działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

11. Właściciel, ma prawo do wstrzymania w każdej chwili udostępniania Serwisu bez podania przyczyn.

12. Właściciel informuje, że nie będą zamieszczane w Serwisie treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające dobra osobiste osób trzecich, a także niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Podrozdział II
Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu.
2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
3. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.
5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Właścicielowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.
6. Ruch w Serwisie jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.
7. Użytkownik zobowiązuje się do:
  • niewykorzystywania Serwisu do działań niezgodnych z prawem,
  • nieprzesyłania i nieudostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do Użytkownika,
  • nieprzesyłania i nieudostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  • niewykorzystywania Serwisu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
  • nierozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Serwisu.
8. Użytkownik Serwisu upoważniony jest do nieodpłatnego korzystania z udostępnionej mu treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, powielanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie do innych celów niż osobisty użytek, w szczególności do celów komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Właściciela.

9. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

ROZDZIAŁ IV
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści o charakterze informacyjnym zamieszczone w serwisie internetowym uswiadomieni.pl są objęte prawami autorskimi przysługującymi Właścicielowi. Teksty autorskie zamieszczone w Serwisie objęte są prawami autorskimi ich twórców, co nie wyłącza prawa Właściciela do ich publikacji w zakresie uzgodnionym z Autorem i za jego zgodą.

2. Powyższy zapis odnosi się w szczególności do takich treści jak: artykuły, newsy, zdjęcia, grafiki, nagrania audio i wideo, nazwy i znaki towarowe oraz dokumenty. Ochronie z tytułu zapisów praw o własności intelektualnej podlegają również układ treści i szata graficzna Serwisu.

 

ROZDZIAŁ V.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z poźn. zm.). Oznacza to, że Właściciel deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika zamieszczającego swoje treści w Serwisie. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności: prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania oraz usunięcia w każdej chwili.

2. Informacje zamieszczane przez poszczególne osoby mogą zawierać ich dane osobowe, o ile wyrażą one zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z zamieszczeniem materiałów w Serwisie. Oświadczenie tego rodzaju jest zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Właściciel Serwisu nie narusza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu i stosuje zapisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Użytkownicy, którzy korzystają z dostępnych w Serwisie narzędzi do zamieszczania materiałów, sami decydują o podaniu niektórych swoich danych osobowych – zawartych w treści informacji, która ma zostać zamieszczona w Serwisie. Są one widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis i tym samym nie podlegają Polityce Prywatności.

5.  Bazy danych, w których gromadzone są dane są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

ROZDZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opublikowane w Serwisie informacje będą usuwane, gdy przestaną być aktualne.

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownik, który korzysta z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, wyraża tym samym zgodę na zmiany dokonane w Regulaminie i akceptuje jego treść.

4. Regulamin zamieszczony jest na stronie www.uswiadomieni.pl

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.